ประกาศแจ้งความไม่สะดวกในการเติมก๊าซพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม  2561

     เนื่องด้วยผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติแหล่ง JDA-18 ได้กำหนดซ่อมบำรุงอุปกรณ์ประจำปี ในช่วงระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม  2561 รวมทั้งหมด 5 วัน ทำให้ไม่สามารถจ่ายก๊าซธรรมชาติให้กับสถานีก๊าซธรรมชาติหลัก จะนะ จังหวัดสงขลา ได้ตามปกติ ส่งผลกระทบต่อปริมาณก๊าซที่จัดให้ส่งให้สถานีบริการ NGV จำนวน 14 แห่ง ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา และปัตตานี นั้น

     ในการนี้บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำแผนบรรเทาผลกระทบต่อผู้ใช้รถ NGV ในพื้นที่ โดยวางแผนจัดสรรก๊าซจากพื้นที่ส่วนกลางจัดส่งไปยังสถานีบริการที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวข้างต้น แต่เนื่องด้วยระยะทางการขนส่งก๊าซที่ไกล ทำให้ปริมาณก๊าซที่พร้อมให้บริการลดลงเมื่อเทียบกับช่วงปกติซึ่งได้จัดสรรก๊าซได้ มีสัดส่วนร้อยละ 85 ของปริมาณการใช้ก๊าซทั้งหมด หากผู้ผลิตก๊าซดำเนินการจ่ายก๊าซได้ตามปกติ ปตท. จะเร่งดำเนินการผลิตและจัดส่งก๊าซให้กับสถานีบริการโดยเร็วที่สุด