Link: แบบประเมินความโปร่งใส (สำนักงานพลังงานจังหวัดสงขลา)

 

 

เอกสารแนบท้าย

ตัวชี้วัด:การเปิดเผยข้อมูล

EB1 (1) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการกลไกหรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซค์ของจังหวัด

Link: http://www.energysongkhla.com

 

EB1 (2) จังหวัดมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

Link: สำนักงานพลังงานจังหวัดสงขลา – สำนักงานพลังงานจังหวัดสงขลา

 

ตัวชี้วัด:การมีส่วนร่วม

EB2 (1) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก พรือการวางระบบให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการ

-จัดประชุมติดตามประเมิรคุณภาพแผนพลังงานและสถานการปฎิบัติงานแบบเจาะลึก กับภาคประชาชนในจังหวัดสงขลา

Link: 2 (1)

 

ตัวชี้วัด:การจัดซื้อจัดจ้าง

EB3 (1) จังหวัดมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)

Link: 3 (1)

 

EB3 (2) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

Link: ประกาศ

 

ตัวชี้วัด:มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฎิบัติงานและการให้บริการ

EP12 (1) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

Link: 12 (1)

 

EP12 (2) จังหวัดมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอนและเวลาที่ใช้