วีดีโอแสดงการทำงานเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้งเป็นอีกหนึ่งโครงการที่กระทรวงพลังงานได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและเกษตรกรมีความรู้ และเข้าถึงเทคโนโลยีพลังงานชุมชน โดยเฉพาะเทคโนโลยีการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในระบบสูบน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนในการใช้น้ำมัน อีกทั้งยังมีส่วนช่วยเกษตรกรให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้

สำหรับเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์นี้ประกอบด้วย 1.แผงโซล่าร์เซลล์ 2.ปั๊มน้ำ 3.เครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟในระบบสูบน้ำ และ 4.แบตเตอรี่ สำหรับหลักการทำงานจะแบ่งเป็น 2 แบบ คือ
1.แบบมีแบตเตอรี่ จะมีแผงโซล่าร์เซลล์ทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นกระแสไฟฟ้าแล้วทำการประจุ (ชาร์จ) เข้าไปเก็บไว้ในแบตเตอรี่เพื่อรอจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ปั๊มน้ำต่อไป โดยมีตัวควบคุมการชาร์จและใช้กระแสไฟฟ้าทั้งหมดในระบบ
2.แบบใช้ตรง ไม่มีแบตเตอรี่ โดยแผงเซลล์แสงอาทิตย์จะทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าเพื่อไปขับเคลื่อนมอเตอร์ของปั๊มสูบน้ำให้สูบน้ำในเวลากลางวัน โดยผ่านตู้ควบคุมการทำงานของปั๊มสูบน้ำ น้ำที่สูบได้จะถูกจัดเก็บไว้ในถังเก็บน้ำ ซึ่งติดตั้งอยู่บนหอสูง น้ำจากหอสูงจะไหลไปสู่บ้านผู้ใช้น้ำในบริเวณใกล้เคียง และบริเวณพื้นที่ทำเกษตรกรรมนอกเหนือจากสูบน้ำแล้วเรายังสามารถนำกระแสไฟไปใช้กับครัวเรือนได้อีกทางหนึ่งด้วย

นับเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่กระทรวงพลังงานมุ่งเดินหน้าพัฒนาพลังงานชุมชน ให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีพลังงานใช้อย่างพอเพียง

#เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ #พลังงานชุมชน #นวัตกรรมพลังงาน #พลังงานทดแทน #กระทรวงพลังงาน