เรื่องของ สภาวะสิ่งแวดล้อม กลายเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับโลกใบนี้ไปเสียแล้ว ซึ่งผลกระทบจากมลพิษไม่ได้ประเมินค่ากันเฉพาะพื้นที่จำกัดเท่านั้น แต่ประเมินไปถึงผลกระทบที่จะเกิดกับประชากรชาวโลกทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยเฉพาะการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือ CO2 ซึ่งเป็นผลจากอุตสาหกรรมและการใช้พลังงานโดยไม่มีการระวังป้องกัน

ประเทศเหล่านั้นได้ประโยชน์มากมายจากอุตสาหกรรมการผลิต เกษตรกรรม เทคโนโลยี ในขณะเดียวกันก็เป็นการทำลายทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของโลกโดยตรงจนโลกเกิดปัญหาภาวะโลกร้อน เรือนกระจก เป็นต้น

ส่วน ประเทศไทย ปัจจุบันการปล่อย CO2 เมื่อเทียบกับสัดส่วนทั้งหมด อยู่ที่ร้อยละ 8 เกิดจากภาคพลังงานที่ร้อยละ 0.5 ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งหรือการผลิตไฟฟ้า

ความพยายามในการพัฒนาพลังงานทดแทนโดยการนำเอาเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้และสร้างแรงจูงใจโดยภาครัฐมีการอุดหนุนราคา จะด้วยวิธีการตั้งงบประมาณรับซื้อหรือ เพิ่มค่าไฟฟ้าจากประชาชนโดยตรง พร้อมทั้งศึกษาและแก้ไขผลกระทบจากระบบดั้งเดิมที่ใช้งานอยู่ เพื่อให้สอดคล้องกับนวัตกรรมสมัยใหม่และความเป็นธรรม คุณภาพชีวิตของคนในสังคม

ปรากฏว่า การบริหารจัดการเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่จะต้องพิจารณาควบคู่ไปด้วย ไม่เช่นนั้นก็จะเกิดปัญหากระทบกับผู้บริโภค เช่นที่ แคนาดา ซึ่งมีสัดส่วนในการใช้พลังงานทดแทนมากพอสมควร เกิดปัญหาค่าไฟฟ้าแพงขึ้นเรื่อยๆ ถึงขนาดมีข่าวว่า คนที่เกษียณอายุทำงานไปแล้วไม่มีเงินจะจ่ายค่าไฟ นายกฯแคนาดาต้องออกมาขอโทษประชาชนที่ใช้นโยบายพลังงานทดแทน มากเกินไป

จนต้องผลักภาระให้กับประชาชน

ประเทศ ออสเตรเลีย ก็เกิดปัญหาคล้ายๆกัน ค่าไฟแพงถึง 4 เท่านอกจากนี้ยังเกิดปัญหาไฟฟ้าดับครั้งใหญ่ถึง 3 ครั้งติดๆกัน ประเทศเยอรมนี ค่าไฟแพงขึ้น กว่า 12 บาท ระบบสำรองไฟฟ้าในประเทศขาดเสถียรภาพ ประเทศเดนมาร์กค่าไฟแพงขึ้นไปอีก 13 บาท หลังจากนำนโยบายพลังงานทดแทนมาใช้ในสัดส่วนที่สูงขึ้น

ส่วนรายละเอียดนั้น พลังงานทดแทนจาก โซลาร์เซลล์ มีปัญหามากที่สุด รองลงมาเป็นการผลิตไฟฟ้าจาก พลังงานลม ที่ทำให้ต้นทุนการส่งผ่านในระบบเกิดความซ้ำซ้อนกับระบบเดิมที่มีอยู่แล้ว ในขณะเดียวกันมีความจำเป็นที่ต้องเพิ่มระบบไฟฟ้าสำรองสำหรับพลังงานทดแทนมากขึ้นด้วย

ต้นทุนทั้งหมดจากการเอา พลังงานทดแทนมาใช้แทนพลังงานหลัก เวลาเดียวกันปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้นน้อยมาก ใกล้เคียงกับการผลิตในระบบเดิม

ต้นทุนเพิ่มสูงขึ้นไม่คุ้มทุน ค่าไฟฟ้าก็แพงขึ้นโดยอัตโนมัติ

ต้นทุนไปลงที่ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าปลายทางจนเกิดปัญหาสังคมตามมา เกิดความไม่เป็นธรรมกับผู้ใช้ไฟฟ้า คนกลุ่มเดียวที่ได้รับประโยชน์คือผู้ลงทุนผลิตพลังงานทดแทนแต่เพียงผู้เดียว