ขนส่งเชียงใหม่ เชิญชวนใช้แอพพลิเคชั่น CM TAXI และ GRAB RodDaeng เพื่อเรียกใช้บริการรถสาธารณะ ผ่าน smart phone คาดว่าสามารถให้บริการอย่างเป็นทางการ ในเดือน ก.ค. นี้ เพื่อความสะดวกและปลอดภัยสำหรับประชาชนและนักท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่

นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่ง จ.เชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ ดร.ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม และ ผศ.ดร. อนุชา พรมวังขวา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บูรณาการร่วมกับหน่วยงาน ภายใต้คณะทำงานจัดระบบการจราจรทางบก จ.เชียงใหม่ จัดทำแอพพลิเคชั่น CM TAXI และ GRAB RodDaeng เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับประชาชนและนักท่องเที่ยว ในการเรียกใช้บริการรถสาธารณะ ผ่าน smart phone โดยเริ่มทดลองให้บริการแล้วตั้งแต่เดือนมิถุนายน และคาดว่าสามารถให้บริการออกอย่างเป็นทางการ ในเดือนกรกฎาคมนี้ทั้งนี้ แอพพลิเคชั่น CM TAXI และ GRAB RodDaeng เป็นการพัฒนาคุณภาพการให้บริการรถสาธารณะ จ.เชียง ใหม่ เพื่ออำนวยความสะดวก สร้างความเชื่อมั่น และสนับสนุนให้ประชาชน หันมาใช้บริการรถสาธารณะมากยิ่งขึ้น ในระยะแรกนำร่องให้บริการสำหรับรถโดยสารสาธารณะสองแถว ของสหกรณ์นครลานนาเดินรถ จำกัด (รถสองแถวแดง) ในระยะต่อไปการใช้แอพพลิเคชั่นสามารถใช้กับรถสาธารณะอื่นๆ ใน จ.เชียงใหม่ ด้วย เช่นรถโดยสารประจำทาง รถแท็กซี่มิเตอร์สำหรับ แอพพลิเคชั่นดังกล่าว รองรับระบบปฏิบัติการ android และ ios มีบริการ CM TAXI พัฒนาโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณของ กระทรวงพลังงาน ประชาชน นักท่องเที่ยวสามารถใช้บริการรถสองแถวแดงโดย download แอพพลิเคชั่น CM TAXI การใช้บริการสามารถเลือกใช้บริการแบบ share taxi อัตราค่าโดยสาร 30 บาท/คน หรือ การเรียกรถมารับ ซึ่งคล้ายกับแอพพลิเคชั่นเรียกใช้บริการรถสาธารณะ grab taxi คิดค่าโดยสารในลักษณะเหมาจ่ายในอัตราไม่เกินที่กฎหมายกำหนด ผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการตกลงราคาผ่านแอพพลิเคชั่น สุดท้ายคือบริการแบบโทรเรียก ผู้ใช้บริการติดต่อผู้ให้บริการหรือพนักงานขับรถด้วยตนเอง ผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ที่แจ้งในแอพพลิเคชั่นขณะที่ GRAB RodDaeng เป็นแอพพลิเคชั่นที่เกิดจากความร่วมมือระหว่าง บริษัท Grab และคณะทำงานจัดระบบการจราจรทางบก จ.เชียงใหม่ ในการพัฒนาแอพพลิเคชั่น GRAB RodDaeng เพื่อเป็นทางเลือกให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวใช้บริการรถสาธารณะ(รถสองแถวแดง) ผ่าน smart phone โดยวิธีการใช้แอพพลิเคชั่นคล้ายกับแอพพลิเคชั่น grab taxi สำหรับอัตราค่าโดยสารคิดในอัตราเหมาจ่ายตามระยะทาง โดยกำหนดเริ่มต้น 0-2 กม. ค่าโดยสาร 60 บาท ผู้โดยสารไม่เกิน 3 คน ต่อเที่ยว กรณีเกิน 3 คนคิดเพิ่มคนละ 10 บาท โดยค่าโดยสารจะเพิ่มขึ้นตามระยะทางสูงสุดไม่เกิน 200 บาท/เที่ยว ในพื้นที่บริการไม่เกินถนนวงแหวนรอบ 2 ซึ่งสามารถสอบถามเพิ่มเติม กลุ่มวิชาการขนส่ง โทร.0 5327 0411 และร้องเรียนรถสาธารณะ โทร.1584