#โมเดลระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเรือนกระจก ขนาด 6.00×8.20 m. มาตราส่วน 1:20