นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) “การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทนเพื่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในภาคอุตสาหกรรม”

โดยมี นายมงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ณ อาคาร 2 (ตึกเหลือง) พพ.

นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดี พพ. เปิดเผยว่า “การลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับ กรมโรงงานอุตสาหกรรมในวันนี้ เป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทนเพื่อสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงความปลอดภัยในภาคอุตสาหกรรม ที่ร่วมมือบูรณาการในการยกระดับประสิทธิภาพของการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรมให้เกิดเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากภาคอุตสาหกรรมมีการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายในสาขาเศรษฐกิจคิดเป็น (36.5%) รองจากภาคขนส่ง และยังมีส่วนสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการใช้พลังงานของประเทศไทย

ซึ่งในปี 2560 ได้มีการร่วมมือกันในการดำเนินการโครงการยกระดับประสิทธิภาพพลังงานในระบบไอน้ำสำหรับโรงงานควบคุม และในอนาคตจะมีการร่วมมือกันในการดำเนินงานอีกหลายกิจกรรม เช่น การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry), การเพิ่มประสิทธิภาพหม้อไอน้ำโดยวิศวกรรมด้านหม้อไอน้ำ หรือวิศวกรพลังงาน ,การเพิ่มประสิทธิภาพระบบไอน้ำสำหรับโรงไฟฟ้าชีวมวล เป็นต้น โดยกิจกรรมความร่วมมือระหว่าง พพ. และ กรอ.ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์พลังงาน และการใช้พลังงานทดแทนเพื่อสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยในภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนต่อไป” นายประพนธ์ อธิบดี พพ. กล่าว ณ อาคาร 2 (ตึกเหลือง) พพ. เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560