โครงการลดใช้พลังงาน

หลักการและเหตุผล :

          สำนักปลัดกระทรวงพลังงาน ได้จัดทำโครงการลดใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ส่วนที่ 2) โดยดำเนินการภายใต้กลไกการทำงานที่ประสานความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดระหว่าง “สำนักงานพลังงานจังหวัด” กับ “สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน” เพื่อให้การลดการใช้พลังงานในภาครัฐเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สื่อสาความเข้าใจที่ตรงกัน โดนสำนักงานพลังงานจังหวัดจะรับการถ่ายทอดจาก สนพ. ในประเด็นรายละเอียดเกณฑ์การพิจารณาและเงื่อนไขประเมินผลตัวชี้วัด เข้าใจระบบการรายงานผลผ่าน www.e-report.energr.go.th เพื่อประโยชน์ในการให้คำแนะนำการใช้งานกับหน่วยงานในพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุมทุกจังหวัดของประเทศ และจะจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อให้หน่วยงานแต่ละจังหวัดตระหนักถึงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้เพื่อให้การดำเนินการตามตัวชี้วัดเกิดผลสำเร็จ สำนักงานพลังงานจังหวัดจะต้องวิเคราะห์การใช้พลังงานและให้ความช่วยเหลือ โดยเลือกเป้าหมายจากความผิดปกติของข้อมูล หรือลักษณะการทำงานของหน่วยงานที่อาจมีปัญหาไม่สอดคล้องกับปัจจัยที่กำหนด และหรือการขออนุเคราะห์เองจาหน่วยงานพื้นที่ และเข้าไปในพื้นที่ของหน่วยงานนั้น ทำการตรวจสอบความผิดปกติของข้อมูล หรือลักษณะการทำงานของหน่วยงานที่อาจมีปัญหาไม่สอดคล้องกับปัจจัยที่กำหนด และหรือการขออนุเคราะห์เองจากหน่วยงานในพื้นที่ และเข้าไปในพื้นที่ของหน่วยงานนั้น ทำการตรวจสอบความผิดปกติแล้วให้คำแนะนำวิธีการแก้ไขปรับปรุงเพื่อลดการใช้พลังงานต่างๆ โดยเร็ว

วัตถุประสงค์ :

  1. เพื่อให้หน่วยงานในจังหวัดและ อปท. ได้ทราบและเข้าใจมาตรการลดการใช้พลังงานในภาครัฐตระหนักถึงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการร่วมมือกันเพื่อให้การดำเนินการในแต่ละจังหวัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
  2. เพื่อให้คณะทำงานลดการใช้พลังงานของแต่ละหน่วยงานในจังหวัด (198 หน่วยงาน) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด “ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน” ของจังหวัดสงขลา สามารถปฏิบัติการตามมาตรการประหยัดพลังงาน และตรวจติดตามผลการลดใช้พลังงานในหน่วยงานได้
  3. เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำหน่วยงานราชการในจังหวัดสงขลา ในการปรับปรุงการใช้พลังงานให้เหมาะสมกับลักษณะงานและพื้นที่ของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ

การดำเนินงาน :

  1. ประชุมคณะทำงานลดใช้พลังงานในจังหวัดสงขลา
    ในวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสุวรรณมัจฉา โรงแรมราชมังคลาสงขลาเมอร์เมด อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
  1. ประชุมรับฟังการชี้แจงรายละเอียดการดำเนินการมาตรการประหยัดพลังงานกับองค์ปกปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสงขลาในวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสุวรรณมัจฉา โรงแรมราชมังคลาสงขลาเมอร์เมด อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
  1. สำนักงานพลังงานจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ตรวจสอบการใช้พลังงานและให้คำปรึกษากับหน่วยงานที่มีสถิติอัตราการใช้พลังงานเพิ่มสูงขึ้น โดยพิจารณาข้อมูลจาก www.e-report.energy.go.th จำนวน 20 หน่วยงาน โดยมีส่วนราชการและ อปท.รวมอยู่ด้วยอย่างน้อย 2 หน่วยงาน เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก และให้คำปรึกษาด้านการใช้พลังงานในหน่วยงานราชการที่มีความผิดปกติของข้อมูล และลักษณะการทำงานของหน่วยงานที่อาจมีปัญหาไม่สอดคล้องกับปัจจัยที่กำหนด