วิสัยทัศน์ พันธกิจ และตราสัญลักษณ์

Brand Vision

พันธกิจกระทรวงพลังงาน

  1. ศึกษา สำรวจ วิเคราะห์ ประเมินศักยภาพ ติดตามสถานการณ์ ประเมินผล และเป็นศูนย์ข้อมูลการพลังงาน
  2. กำหนดนโยบาย แผน และมาตรการด้านพลังงาน
  3. จัดหาพลังงาน พลังงานทดแทน และพลังงานหมุนเวียน
  4. กำหนดมาตรการ กฎ ระเบียบ และกำกับดูแล ควบคุม การดำเนินงานด้านพลังงาน
  5. วิจัยและพัฒนาด้านพลังงาน
  6. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดหาพัฒนา และอนุรักษ์พลังงาน
  7. ถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาบุคลากรด้านพลังงาน
  8. ประสานความร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงาน

ตราสัญลักษณ์

ความหมายของตราสัญลักษณกระทรวงพลังงาน

กระทรวงพลังงานเป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติ ภารกิจในการจัด หาพัฒนาและบริหารจัดการพลังงานอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน
ตราสัญลักษณ์ (เริ่มใช้วันที่ 1 กค. 2550 ถึงปัจจุบัน) ภาพเครื่องหมายและความหมายของสัญลักษณ์ ของกระทรวงพลังงาน.

สัญลักษณ์ “ โลกุตระ ” สื่อความหมายถึง พุทธปัญญา ความหยั่งรู้และความเพียรพยายามในการทำให้หลุดพ้นจากวัฏสงสาร ดังเช่นการตรัสรู้ถึงหนทางแห่งนิพพาน โดยสิ่งที่กระทรวงพลังงานต้องการสื่อโดยสัญลักษณ์นี้คือ ความมุ่งมั่นของทุกองคาพยพที่ประกอบเป็นกระทรวงพลังงาน ในการทุ่มเทความรู้ความสามารถและความเพียรพยายามคิดค้นหากลยุทธ์ที่ดีที่สุด เพื่อให้ประเทศไทยมีพลังงานใช้อย่างมั่นคงเพียงพอ ปลอดภัย คุ้มค่า มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ในราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม อันเป็นเป้าประสงค์ของกระทรวงพลังงานนอกจากนี้ ยังแสดงถึงความดีอันสูงส่งเพื่อความเจริญรุ่งเรือง สัญลักษณ์นี้อาจดูได้ประหนึ่งคล้าย “ เปลวไฟ ” ที่กำลังลุกโชติช่วงให้ความสว่างไสว และสะท้อนถึงพลังงานที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและความเจริญของประเทศไทย เปรียบได้ดั่งการดำเนินงานของกระทรวงพลังงานที่ยึดถือหลักการและเป้าหมายเป็นดั่งแสงส่องนำเพื่อยังประโยชน์ให้เกิดแก่ชาติและประชาชนชาวไทยโดยบริบูรณ์.

ตราสัญลักษณ์ (เริ่มใช้ตั้งแต่ 2545 ถึง มิย. 2550) ความหมายของตราสัญลักษณ์กระทรวงพลังงาน

สัญลักษณ์ “โลกุตระ” สื่อความหมายถึงพุทธปัญญาความหยั่งรู้และความเพียรพยายามในการทำให้หลุดพ้น จากวัฏสงสาร ดังเช่น การตรัสรู้ถึงหนทางแห่งนิพพาน โดยสิ่งที่กระทรวงพลังงานต้องการสื่อโดยสัญลักษณ์นี้คือความมุ่งมั่นของ ทุกองคาพยพที่ประกอบเป็นกระทรวงพลังงานในการทุ่มเทความรู้ความสามารถและความ เพียรพยายามคิดค้นหากลยุทธ์ที่ดีที่สุดเพื่อให้ประเทศไทยมีพลังงานใช้อย่าง มั่นคงพอเพียงปลอดภัยรู้ค่ามีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม และเป็นธรรม อันเป็นเป้าประสงค์ของกระทรวงพลังงาน นอกจากนี้ ยังแสดงถึงความดีอันสูงส่ง เพื่อความเจริญรุ่งเรือง สัญลักษณ์นี้อาจจะดูได้ประหนึ่งคล้าย “เปลวไฟ” ที่กำลังลุกโชติช่วงให้ความสว่างไสวและสะท้อนถึงพลังงานที่ขับเคลื่อน เศรษฐกิจและความเจริญของประเทศเปรียบได้ดั่งการดำเนินงานของกระทรวงพลังงาน ที่ยึดถือหลักการและเป้าหมายเป็นดั่งแสงส่องนำ เพื่อยังประโยชน์ให้เกิดแก่ประเทศชาติ และประชาชนโดยบริบูรณ์ ความหมายของตราสัญลักษณกระทรวงพลังงาน (โดยย่อ) สัญลักษณ์ นี้คือ “โลกุตระ” ซึ่งสื่อความหมายถึง พุทธปัญญา ความหยั่งรู้ในการทำให้หลุดพ้น เปรียบได้ดั่งความมุ่งมั่น ของกระทรวงพลังงาน ในการทุ่มเทความรู้ความสามารถ และความเพียรพยายามคิดค้น หากลยุทธ์ที่ดีที่สุด เพื่อบรรลุเป้าประสงค์ของกระทรวงพลังงาน นอกจากนี้สัญลักษณ์นี้ ยังอาจดูได้ประหนึ่งคล้าย “เปลวไฟ” ที่กำลังลุกโชติช่วง ให้ความสว่างไสว และสะท้อนถึงพลังงานที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และความเจริญของประเทศ

หมายเหตุ

  • บางกรณีอาจจะใช้เฉพาะสัญลักษณ์ โดยไม่ต้องมีอักษรประกอบก็ได้
  • สีของโลกุตระ อาจจะใช้เป็นสีขาวดำ หรือ สีส้มแดงคล้ายสีเปลวไฟก็ได้

ภาพเครื่องหมายและความหมายของสัญลักษณ์ของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

กรม เชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติภารกิจในการบริหารจัดการ การจัดหาและจัดการแหล่งเชื้อเพลิงธรรมชาติ เพื่อสร้าง และรักษาความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ

สัญลักษณ์ “โลกุตระ”สื่อความหมายถึง พุทธปัญญา ความหยั่งรู้และความเพียรพยายามในการทำให้หลุดพ้นจากวัฏสงสาร ดังเช่นการตรัสรู้ถึงหนทาง แห่งนิพพาน โดยสิ่งที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติต้องการสื่อโดยสัญลักษณ์นี้คือ ความมุ่งมั่นของทุกองคาพยพที่ประกอบเป็นกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ในการทุ่มเท ความรู้ ความสามารถและความเพียรพยายามคิดค้นหากลยุทธ์ที่ดีที่สุด เพื่อให้ประเทศไทยมีพลังงานใช้อย่างมั่นคงเพียงพอ ปลอดภัย คุ้มค่า มีคุณภาพและ ประสิทธิภาพ ในราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม อันเป็นเป้าประสงค์ของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

นอกจากนี้ ยังแสดงถึงความดีอันสูงส่งเพื่อความเจริญรุ่งเรือง สัญลักษณ์นี้อาจดูได้ประหนึ่งคล้าย “เปลวไฟ” ที่กำลังลุกโชติช่วงให้ความสว่างไสว และ สะท้อนถึงพลังงานที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและความเจริญของประเทศเปรียบได้ดั่ง การดำเนินงานของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติที่ยึดถือหลักการและเป้าหมาย เป็นดั่งแสงส่องนำ เพื่อยังประโยชน์ให้เกิดแก่ชาติและประชาชนชาวไทยโดยบริบูรณ์.

หมายเหตุ บางกรณีอาจจะใช้เฉพาะสัญลักษณ์ โดยไม่ต้องมีอักษรประกอบก็ได้ สีของโลกุตระ อาจจะใช้เป็นสีขาวดำ หรือ สีส้มแดงคล้ายสีเปลวไฟก็ได้

ภาพเครื่องหมายและความหมายของสัญลักษณ์ของกรมธุรกิจพลังงาน

กรมธุรกิจ พลังงาน เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้น เพื่อปฏิบัติภารกิจในการบริการธุรกิจพลังงาน และคุ้มครองประชาชนให้มีพลังงานใช้อย่างปลอดภัย มีคุณภาพ และมีความมั่นคง เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน

สัญลักษณ์ “โลกุตระ” สื่อความหมายถึงพุทธปัญญา ความหยั่งรู้ และความเพียรพยายามในการทำให้หลุดพ้นจากวัฏสงสาร ดังเช่น การตรัสรู้ถึงหนทางแห่งนิพพาน แสดงถึงความดีอันสูงส่ง เพื่อความเจริญรุ่งเรือง สัญลักษณ์นี้ตรงกลางอาจดูประหนึ่งคล้าย “เปลวไฟ” ที่กำลังลุกโชติช่วงให้ความสว่างไสวและสะท้อนถึงพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และความเจริญของประเทศ โดยกรมธุรกิจพลังงาน มีความมุ่งมั่นในการทุ่มเทความรู้ ความสามารถ และความเพียรพยายามคิดค้นหากลยุทธ์ที่ดีที่สุดเพื่อคุ้มครองประชาชน โดยสามารถควบคุมกำกับดูแลกิจการและการให้บริการด้านพลังงานให้มีความปลอดภัย มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เชื่อถือได้ และมีความมั่นคงอย่างครบวงจรและถูกต้องตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ เพื่อยังประโยชน์ให้เกิดแก่ชาติ ประชาชนชาวไทยโดยบริบูรณ์

หมายเหตุ บางกรณีอาจจะใช้เฉพาะสัญลักษณ์ โดยไม่ต้องมีอักษรประกอบก็ได้ สีของโลกุตระ อาจจะใช้เป็นสีขาวดำ หรือ สีส้มแดงคล้ายสีเปลวไฟก็ได้

ภาพเครื่องหมายและความหมายของสัญลักษณ์ ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้น เพื่อปฏิบัติภารกิจในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการผลิตและการใช้พลังงานสะอาดที่สอดคล้องกับสถานการณ์ของแต่ละ พื้นที่อย่างคุ้มค่าและยั่งยืน พัฒนาเทคโนโลยีพลังงานสะอาดเชิงพาณิชย์ทั้งการบริโภคภายในและการส่งออก รวมทั้งการสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่นำพาประเทศไปสู่สังคมฐานความรู้ด้านพลังงาน เพื่อเศรษฐกิจมั่นคง สังคมเป็นสุขอย่างยั่งยืน

สัญลักษณ์ “โลกุตระ”สื่อความหมายถึง พุทธปัญญา ความหยั่งรู้และความเพียรพยายามในการทำให้หลุดพ้นจากวัฏสงสาร ดังเช่น การตรัสรู้ถึงหนทางแห่งนิพพาน แสดงถึงความดีอันสูงส่ง เพื่อความเจริญรุ่งเรือง สัญลักษณ์นี้ตรงกลางอาจดูประหนึ่งคล้าย “เปลวไฟ” ที่กำลังลุกโชติช่วงให้ความสว่างไสวและสะท้อน ถึงพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และความเจริญของประเทศโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมีความมุ่ง มั่นทุ่มเทในการส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน กำกับการอนุรักษ์พลังงานและช่วยเหลือให้โรงงานควบคุม และอาคารควบคุมได้ปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด จัดหาแหล่งพลังงานทดแทน พัฒนาทางเลือก การใช้พลังงานแบบผสมผสาน และเผยแพร่เทคโนโลยีด้านพลังงานอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง เพื่อสนองตอบความต้องการของทุกภาพส่วนอย่างเพียงพอ ด้วยต้นทุนที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ และการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

หมายเหตุ บางกรณีอาจจะใช้เฉพาะสัญลักษณ์ โดยไม่ต้องมีอักษรประกอบก็ได้สีของโลกุตระ อาจจะใช้เป็นสีขาวดำ หรือ สีส้มแดงคล้ายสีเปลวไฟก็ได้

ภาพเครื่องหมายและความหมายของสัญลักษณ์ ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานป็นหน่วยงานศึกษาและวิเคราะห์นโยบายและแผนการบริหารและพัฒนาพลังงานของ ประเทศ ติดตาม ประเมินผลและเป็นศูนย์ประสานและสนับสนุนการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนด้านพลังงาน เพื่อให้ประเทศมีพลังงานใช้อย่างเหมาะสมมั่นคงและเพียงพอมีประสิทธิภาพ คุ้มค่าและสอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศ

สัญลักษณ์ “โลกุตระ” สื่อความหมายได้หลายประการ ในความหมายหนึ่ง คือ พุทธปัญญา ความหยั่งรู้ในการทำให้หลุดพ้น ดังเช่น การตรัสรู้ถึงหนทาง แห่งนิพพานของพระพุทธเจ้า หลังจากทรงค้นหาวิธีการมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง ถ้าเปรียบกับภารกิจของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน สัญลักษณ์นี้คือ ความเพียรพยายามของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ที่จะค้นคิดหาแนวทางและมาตรการต่างๆ เพื่อที่จะบรรลุถึงเป้าหมายด้านพลังงาน คือ ให้การ พัฒนาพลังงานของประเทศเป็นไปอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพความหมายอีกประการ หนึ่งคือ ความดีอันสูงส่ง หรือความเจริญรุ่งเรือง สัญลักษณ์นี้อาจ เปรียบได้กับเปลวไฟที่ให้ความสว่างไสว ไฟที่เป็นพลังงานรูปหนึ่ง ตราบใดที่เปลวไฟยังคงโชติช่วงผู้คนที่อาศัยความสว่างที่เกิดขึ้น จะสามารถดำเนินกิจการ ต่างๆ ได้ตามแนวทางที่ถูกต้อง เพราะมีแสงส่องนำ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ก็เปรียบดุจเปลวไฟที่ช่วงโชตินี้เป็นผู้กำหนดนโยบายและแผนบริหาร จัดการพลังงาน และติดตามดูแลทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้ก้าวเดินไปตามแนวทางที่วางไว้ เพื่อให้การพัฒนาพลังงานของประเทศ ไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองและ เกิดประโยชน์ต่อชาติและประชาชนชาวไทยโดยบริบูรณ์

หมายเหตุ บางกรณีอาจจะใช้เฉพาะสัญลักษณ์ โดยไม่ต้องมีอักษรประกอบก็ได้ สีของโลกุตระ อาจจะใช้เป็นสีขาวดำ หรือ สีส้มแดงคล้ายสีเปลวไฟก็ได้