ภารกิจ

1) การกำกับดูแลและส่งเสริมการดำเนินงานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของกิจการน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซในระดับพื้นที่จังหวัด

 1. ดำเนินการพิจารณาออกใบอนุญาต โอน หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซ
 2. ดำเนินการพิจารณาให้ความเห็นชอบสถานที่ใช้ก๊าซ ที่มีปริมาณการเก็บก๊าซไม่เกิน 60,000 ลิตร และสถานที่จำหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ
 3. ดำเนินการออกใบอนุญาตหรือการต่ออายุใบอนุญาตที่มีไว้ในครอบครอง ซึ่งวัตถุอันตราย ชนิดที่ 3 (ก๊าซปิโตรเลียมเหลว) เฉพาะโรงเก็บก๊าซ และร้านจำหน่ายก๊าซ)
 4. ดำเนินการรับแจ้งและออกหนังสือ รับแจ้ง มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย ชนิดที่ 3 (ก๊าซปิโตรเลียมเหลว) เฉพาะร้านจำหน่ายก๊าซ
 5. ดำเนินการออกใบอนุญาตและต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง ลักษณะที่ 3
 6. ดูแลความปลอดภัยจากการประกอบธุรกิจพลังงาน
 7. ดูแลความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมจากกิจการเจาะสำรวจปิโตรเลียม
 8. ดำเนินการตรวจสอบถังน้ำมันและก๊าซปิโตรเลียมเหลว

ครบวาระ 5-10  ปี

 

2) การกำกับดูแลคุณภาพ การค้า และการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงในระดับพื้นที่จังหวัด

 1. ประสานการตรวจสอบคุณภาพน้ำมันตามแผนการตรวจประจำปี หรือการสุ่มตรวจด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ประจำรถตรวจสอบเคลื่อนที่
 2. ประสานการตรวจสอบปริมาณสำรองน้ำมันตามกฎหมาย
 3. จดทะเบียนและรับออกใบทะเบียนเป็นผู้ค้าน้ำมันตาม ม.10 ม.11 และ ม.12
 4. ติดตามและตรวจสอบ และหามาตรการป้องกันการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง

3) ส่งเสริมและพัฒนาพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานในระดับพื้นที่จังหวัด

การดำเนินงานตามโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารพลังงานครบวงจรในระดับตำบล

ประจำปีงบประมาณ 2555 (แผนพลังงานชุมชน)

4) ด้านพลังงานทดแทน

 1. ส่งเสริม สนับสนุน ผลักดันและเผยแพร่งานด้านพลังงานทดแทน
 2. มีส่วนร่วมในการตรวจสอบเบื้องต้นด้านความปลอดภัย กระบวนการผลิต คุณภาพของผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น ก๊าซชีวภาพ ไบโอดีเซลชุมชน
 3. ส่งเสริมศักยภาพแหล่งพลังงานในระดับพื้นที่
 4. การบริหารความขัดแย้งเบื้องต้นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการพลังงานในพื้นที่

5) ด้านการอนุรักษ์พลังงาน

 1. ส่งเสริม สนับสนุน ผลักดันและเผยแพร่งานด้านอนุรักษ์พลังงาน
 2. ประสานงาน และแก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้กับโรงงานควบคุม / อาคารควบคุม และผู้ที่เกี่ยวข้อง
 3. ให้คำปรึกษาแนะนำด้านการอนุรักษ์พลังงาน เช่น ให้คำปรึกษาแนะนำการดำเนินการเกี่ยวกับ อาคารและโรงงานในพื้นที่ ที่มิใช่อาคารหรือโรงงานควบคุม
 4. ส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้เกิดการลงทุนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานในระดับพื้นที่ (กิจกรรมการส่งเสริม สนับสนุน สาธิต และพัฒนาการอนุรักษ์พลังงาน)