ฐานข้อมูลด้านพลังงานในจังหวัด

รายละเอียดข้อมูลโรงไฟฟ้าในพื้นที่จังหวัดสงขลา จำแนกตามสถานนะการผลิตไฟฟ้า

  • กำลังการผลิตติดตั้งรวม   1,676.11  MW
  • ปริมาณขายตามสัญญา   1,666.23  MW

1. รายชื่อผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้าในพื้นที่จังหวัดสงขลา สถานะ ตอบรับซื้อแล้วแต่ยังไม่ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA)

2. รายชื่อผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้าในพื้นที่จังหวัดสงขลา สถานะ ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) แล้วแต่ยังไม่ COD

3. รายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้าในพื้นที่จังหวัดสงขลา สถานะ COD แล้ว

รายชื่อผู้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้าในพื้นที่จังหวัดสงขลา สถานะ COD แล้ว (ต่อ)